---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني معين ؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930421 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

کلاف 6.5 ساده روس در بندر انزلي، بدون تغيير، 2050 تومان پيشنهاد مي‌شود.

 
تاریخ : 13930418 ساعت : 1215 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد A3 نيشابور (فولاد خراسان) بدون تغيير اعلام شد.

 
تاریخ : 13930418 ساعت : 1155 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد کوير کاشان، قيمت ميلگرد A3 و کلاف ساده و آجدار خود را بدون تغيير اعلام کرد

 
تاریخ : 13930418 ساعت : 1154 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد اميرکبير خزر، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930418 ساعت : 1130 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ولاد ظفر بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930418 ساعت : 1115 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد 14 تا 25 A3 کوثر اهواز، بدون تغيير اعلام شد.

 
تاریخ : 13930418 ساعت : 1100 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد قزوين و شرکت‌هاي تابعه، قيمت ميلگرد A2 خود را 5 تومان کاهش دادند. کلاف تاکستان و نوشهر بدون تغيير است.

 
تاریخ : 13930418 ساعت : 1015 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني معين؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930418 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد 14 تا 25 A3 کوثر اهواز، 1807 تومان اعلام شد.

 
تاریخ : 13930417 ساعت : 1135 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد ظفر بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد

 
تاریخ : 13930417 ساعت : 1100 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته حدود 5 تومان کاهش دارد.

 
تاریخ : 13930417 ساعت : 1045 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته حدود 5 تومان کاهش دارد.

 
تاریخ : 13930417 ساعت : 1040 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد قزوين و شرکت‌هاي تابعه، قيمت ميلگرد A2 خود را 5 تومان کاهش دادند

 
تاریخ : 13930417 ساعت : 1011 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد اميرکبير خزر، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930416 ساعت : 1122 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد ظفر بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را 5 تا 10 تومان کاهش داد.

 
تاریخ : 13930416 ساعت : 1100 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد قزوين و شرکت‌هاي تابعه، قيمت ميلگرد A2 خود را 5 تومان کاهش دادند.

 
تاریخ : 13930416 ساعت : 1021 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني معين؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930416 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم ابازرگاني معين؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930414 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد قزوين و شرکت‌هاي تابعه، قيمت ميلگرد A2 خود را 5 تومان کاهش دادند

 
تاریخ : 13930411 ساعت : 1030 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته بدون تغيير اعلام مي‌‎شود.

 
تاریخ : 13930411 ساعت : 1015 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني معين؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930411 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد نيشابور (فولاد خراسان) بدون تغيير اعلام کرده است

 
تاریخ : 13930410 ساعت : 1115 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد در بنگاه اصفهان، نسبت به روز گذشته کاهش يافته است

 
تاریخ : 13930410 ساعت : 1054 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني معين؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930410 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ورق فولاد مبارکه اصفهان، تغيير چنداني ندارد.

 
تاریخ : 13930409 ساعت : 1140 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد کوير کاشان، قيمت ميلگرد A3 و کلاف ساده خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930409 ساعت : 1138 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

» تيرآهن ذوب آهن اصفهان، بدون تغيير است. تيرآهن 14 1800 ، 16 1755 و 18 1755 تومان اعلام مي‌شود.

 
تاریخ : 13930409 ساعت : 1138 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ورق فولاد مبارکه اصفهان، تغيير چنداني ندارد.

 
تاریخ : 13930409 ساعت : 1100 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني معين؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930409 ساعت : 800 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد A3 کوثر اهواز، بدون تغيير اعلام شد.

 
تاریخ : 13930408 ساعت : 1129 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد کوير کاشان، قيمت ميلگرد A3 و کلاف ساده خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930408 ساعت : 1128 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد قزوين و شرکت‌هاي تابعه، قيمت ميلگرد A2 خود را 5 تومان کاهش دادند.

 
تاریخ : 13930408 ساعت : 1016 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني سپهر؛ صبح بخير ..

 
تاریخ : 13930408 ساعت : 8 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

تيرآهن ذوب آهن اصفهان، بدون تغيير است.

 
تاریخ : 13930407 ساعت : 1229 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد A3 نيشابور (فولاد خراسان) بدون تغيير اعلام شد

 
تاریخ : 13930407 ساعت : 1228 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ولاد کوير کاشان، قيمت ميلگرد A3 و کلاف ساده خود را 5 تا 20 تومان کاهش داد

 
تاریخ : 13930407 ساعت : 1227 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد اميرکبير خزر، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد

 
تاریخ : 13930407 ساعت : 1227 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد ظفر بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930407 ساعت : 1226 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

قيمت ميلگرد در اصفهان، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغيير اعلام شد

 
تاریخ : 13930407 ساعت : 1025 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم ابازرگاني معين صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930407 ساعت : 8 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد آرياذوب، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930404 ساعت : 1135 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد A3 نيشابور (فولاد خراسان) بدون تغيير اعلام شد.

 
تاریخ : 13930404 ساعت : 1120 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

افت 5 توماني قيمت ميلگرد قزوين و توابع نسبت به ديروز.

 
تاریخ : 13930404 ساعت : 1100 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني معين؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930404 ساعت : 8 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد کوير کاشان، قيمت ميلگرد A3 و کلاف ساده و آجدار خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930403 ساعت : 1204 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد A3 کوثر اهواز، بدون تغيير اعلام شد
 
تاریخ : 13930403 ساعت : 1203 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد اميرکبير خزر، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.
 
تاریخ : 13930403 ساعت : 1100 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم بازرگاني معين؛ صبح بخير ...

 
تاریخ : 13930403 ساعت : 8 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد ظفر بناب، قيمت ميلگرد A2 و A3 خود را 5 تومان کاهش داد.

 
تاریخ : 13930402 ساعت : 1122 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد اميرکبير خزر، قيمت ميلگرد A3 خود را بدون تغيير اعلام کرد.

 
تاریخ : 13930402 ساعت : 1121 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

ميلگرد A3 کوثر اهواز، بدون تغيير اعلام شد.

 
تاریخ : 13930402 ساعت : 1111 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

فولاد کوير کاشان، قيمت ميلگرد A3 و کلاف ساده و آجدار خود را 5 تا 15 تومان کاهش داد

 
تاریخ : 13930402 ساعت : 1110 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

چهارم تيرماه، برگزاري انتخابات هيات مديره اتحاديه آهن فروشان

 
تاریخ : 13930402 ساعت : 1015 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

واحد فروش

 
تاریخ : 13930402 ساعت : 1014 شرح کامل خبر ...
---------------------------------------------------------------------

عرض سلام و ادب حضور کاربران محترم اصفهان آهن؛ صبح بخير

 
تاریخ : 13930402 ساعت : 807 شرح کامل خبر ...